Algemene voorwaarden

Behandeling bij You&Me psychologie vindt plaats onder de volgende algemene voorwaarden.

De plichten van de cliënt

De psycholoog kan sneller en betere zorg leveren wanneer er juiste en volledige informatie wordt gegeven door de cliënt. Daarom wordt er van de cliënt verwacht dat hij/zij de psycholoog eerlijk en volledig op de hoogte stelt van zijn/haar problematiek. Daarnaast wordt er van de cliënt verwacht dat deze zoveel mogelijk met de psycholoog meewerkt en adviezen opvolgt.

Het recht van de cliënt op informatie

De cliënt heeft recht op die informatie die noodzakelijk is om weloverwogen de keuze over de zorgverlening te kunnen maken. De informatie moet worden verschaft op een voor de cliënt geschikt niveau. De psycholoog gaat bij de cliënt na of deze de informatie heeft begrepen en of er nog vragen zijn. De psycholoog zal, als dat gewenst en noodzakelijk is, de informatie schriftelijk geven, zodat de cliënt die nog eens rustig kan nalezen. Alleen met voldoende informatie kan de cliënt goed meedenken en meebeslissen over de behandeling. De cliënt beslist samen met de psycholoog wat er gaat gebeuren. In het eerste of tweede gesprek wordt met de cliënt een behandelovereenkomst gesloten. De cliënt geeft aan welke doelen hij / zij wil bereiken. Als een cliënt zegt bepaalde informatie niet te willen, dan krijgt hij die informatie niet, tenzij dit ernstig nadeel voor hemzelf of anderen oplevert. In dat geval krijgt de cliënt toch die informatie van de psycholoog.

Het recht van de patiënt om geen informatie te willen

Als een cliënt zegt bepaalde informatie niet te willen, dan krijgt hij die informatie niet, tenzij dit ernstig nadeel voor hemzelf of anderen oplevert. In dat geval krijgt de cliënt toch die informatie van de psycholoog.

Het recht van de cliënt op inzage in zijn dossier

You&Me Psychologie houdt van iedere cliënt een dossier bij met alle gegevens die betrekking hebben op de behandeling. De cliënt heeft recht om het dossier in te zien. De cliënt moet toestemming geven wanneer derden het dossier willen inzien. Ook heeft de cliënt recht op een kopie, wel worden de gemaakte kosten van het kopiëren in rekening gebracht. De cliënt mag aangeven dat hij/zij een andere visie heeft dan de psycholoog en vragen om het dossier te wijzigen of om de visie van de cliënt toe te voegen in het dossier.

Het recht van de cliënt op bescherming van zijn privacy

Zoals hierboven al is vermeld mogen derden alleen het dossier inzien wanneer de cliënt hier toestemming voor geeft. De privacy van de cliënt wordt gewaarborgd. Wanneer er meerdere partijen zijn betrokken bij de behandeling, zoals fysiotherapie of ergotherapie dan wordt verzocht een toestemmingsformulier te tekenen voor overleg. Alle dossiers worden in een afgesloten ruimte bewaard.  Na afsluiting van de behandeling wordt het dossier nog vijftien jaar bewaard. Indien de cliënt wenst dat het dossier eerder wordt vernietigd, dient dit schriftelijk te worden aangevraagd. Een cliënt mag ook verzoeken het dossier langer te bewaren.

Bereikbaarheid

Cliënten kunnen telefonisch contact opnemen met de praktijk of via mail. Mocht de cliënt graag willen dat de psycholoog terugbelt over behandelinhoudelijke onderwerpen, wordt dit telefoontje in rekening gebracht (25% van het sessietarief). Buiten kantooruren is You&Me Psychologie niet bereikbaar. In crisissituaties kan door cliënt contact worden opgenomen met de huisarts of vervangende huisarts / huisartsenpost.

Kosten en vergoedingen

You&Me Psychologie beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen de Generalistische Basis GGZ. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt (opvoeders) zelf.

Op dit moment wordt ook zorg vergoed vanuit de gemeente. De cliënt (opvoeders) kunnen bij het Centrum Jeugd en Gezin nagaan of de gevraagde zorg vanuit You&Me Psychologie vergoed wordt.

Mochten er vragen zijn over rekeningen, dan kan contact worden opgenomen met de praktijk. Indien een cliënt bezwaar heeft tegen de ontvangen rekening, dient hierover binnen twee weken schriftelijk of via e-mail met de praktijk contact op te worden genomen. Mocht de betalingstermijn van de rekening worden overschreden, dan zal er een wettelijke rente van 1,5% per maand worden berekend over het bedrag, vanaf de dag dat de cliënt door de praktijk in gebreke is gesteld.

Cliënten worden geacht wijzigingen in naam, adres en woonplaatsgegevens aan de praktijk door te geven, zolang niet alle financiële zaken zijn afgewikkeld. Als de gegevens niet correct blijken, worden de kosten voor het verkrijgen van de juiste gegevens bij de cliënt in rekening gebracht.

Afspraken afzeggen

Als een cliënt niet op de afspraak kan komen, dient deze uiterlijk 24 uur tevoren te worden afgemeld, via het telefoonnummer 06 55 06 23 36 of e-mailadres info@youmepsychologie.nl. Als je niemand aan de lijn krijgt, dien je de voicemail in te spreken, zodat voor ons duidelijk is hoe laat de afmelding plaatsvond. Wij dragen als praktijk geen verantwoordelijkheid voor het onjuist afmelden door cliënten. Er kan dan ook geen aanspraak worden gemaakt op kwijtschelding van een rekening, als deze niet volgens onze voorwaarden geannuleerd is. De rekening bedraagt € 49,95,- gebaseerd op de behandelkosten.

Cliënten die het bijwonen van een groepsbijeenkomst moeten afzeggen, dienen dit uiterlijk 48 uur tevoren te doen. Er mag telefonisch worden afgemeld tijdens kantooruren, en buiten werktijden via e-mail. Als cliënten tijdig voor de afspraak afzeggen, worden geen kosten in rekening gebracht. Als later wordt afgemeld, wordt 75% van het praktijktarief in rekening gebracht. Deze rekening wordt aan de cliënt in rekening gebracht, omdat de zorgverzekeraar dit niet vergoedt.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over het beroepsmatig functioneren van de psycholoog, bespreekt de psycholoog dit graag in een persoonlijk gesprek. Indien cliënt onvoldoende gehoor vindt bij de behandelaar, kan contact worden opgenomen met Stichting Inzet voor Zorg.

Privacy

Voor het privacyreglement klik hier > >